Make your own free website on Tripod.com

All-In-One Continuous Gongyo

 

 

 

 

Morning Gongyo

 

 

 

 

First Prayer

 

(Face Gohonzon and chant daimoku 3 times.

Turn and fast east and chant daimoku 3 times.

Say while facing east.)

 

 

A.

 

Myo ho renge kyo.

Hoben-pon. Dai ni.

 

Niji seson. Ju sanmai. Anjo ni ki. Go shari-hotsu. Sho-but^chi-e. Jinjin muryo.

Go chi-e mon. Nange nannyu. Issai shomon. Hyaku-shi-butsu. Sho fu no chi. 

Sho-i sha ga. Butsu zo shingon. Hyaku sen man noku. Mushu sho butsu.

Jin gyo sho-butsu. Muryo doho. Yumyo shojin. Myosho fu mon. Joju jinjin.

Mi-zo-u ho. Zui gi sho setsu. Ishu nange.  Shari-hotsu. Go ju jo-butsu irai.

Shuju innen. Shuju hiyu. Ko en gonkyo. Mu shu hoben. Indo shujo.

Ryo ri sho jaku.  Sho-i sha ga. Nyorai hoben. Chiken hara-mitsu. Kai i gu-soku. 

Shari-hotsu. Nyorai chiken. Kodai jinnon. Muryo muge. Riki. Mu-sho-i. Zenjo. Gedas.^Sanmai. Jin nyu musai. Joju issai. Mi-zo-u ho.  Shari-hotsu. Nyorai no.

Shuju fun-betsu. Gyo ses^sho ho. Gonji nyunan. Ekka shushin. Shari-hotsu.

Shu yo gon shi. Muryo muhen. Mi-zo-u ho. Bus^shitsu joju.  Shi shari-hotsu.

Fu shu bu setsu.^Sho-i sha ga. Bus^sho joju. Dai ichi ke-u. Nange shi ho. 

Yui butsu yo butsu. Nai no kujin. Shoho jisso.

Sho-i shoho. Nyo ze so. Nyo ze sho. Nyo ze tai. Nyo ze riki. Nyo ze sa. Nyo ze in. Nyo ze en. Nyo ze ka. Nyo ze ho. Nyo ze honmak^kukyo to.

Sho-i shoho. Nyo ze so. Nyo ze sho. Nyo ze tai. Nyo ze riki. Nyo ze sa. Nyo ze in. Nyo ze en. Nyo ze ka. Nyo ze ho. Nyo ze honmak^kukyo to.

Sho-i shoho. Nyo ze so. Nyo ze sho. Nyo ze tai. Nyo ze riki. Nyo ze sa. Nyo ze in. Nyo ze en. Nyo ze ka. Nyo ze ho. Nyo ze honmak^kukyo to.

 

 

C.

 

Myo ho ren ge kyo.

Nyorai ju-ryo-hon. Dai ju-roku.

 

Ji ga toku bur^rai. Sho kyo sho kosshu. Muryo hyaku sen man.

Oku sai asogi. Jo seppo kyoke Mushu oku shujo. Ryo nyu o butsu-do.

Nirai muryo ko.  I do shujo ko. Hoben gen nehan. Ni jitsu fu metsu-do.

Jo ju shi seppo.  Ga jo ju o shi. I sho jin-zu-riki. Ryo tendo shujo.

Sui gon ni fu ken.  Shu ken ga metsu-do. Ko kuyo shari. Gen kai e renbo.

Ni sho katsu-go shin.  Shujo ki shin-buku. Shichi-jiki i nyunan.

Isshin yok^ken butsu. Fu ji shaku shinmyo. Ji ga gyu shuso. Ku shutsu ryojusen. 

Ga ji go shujo. Jo zai shi fu-metsu. I hoben-rik^ko. Gen u metsu fu-metsu.

Yo-koku u shujo. Kugyo shingyo sha. Ga bu o hi chu. I setsu mujo ho. 

Nyoto fu mon shi. Tan ni ga metsu-do. Ga ken sho shujo. Motsu-zai o kukai.

Ko fu i gen shin. Ryo go sho katsu-go. In go shin renbo. Nai shutsu i seppo. 

Jin-zu riki nyo ze. O asogi ko. Jo zai ryo jusen. Gyu yo sho jusho. Shujo ken ko jin. Dai ka sho sho ji. Ga shi do annon. Tennin jo juman. Onrin sho do-kaku.

Shuju ho Shogon. Hoju ta keka. Shujo sho yu-raku. Soten gyaku tenku.

Jo sas^shu gi-gaku. U mandara ke. San butsu gyu daishu. Ga jodo bu ki.

Ni shu ken sho jin. Ufu sho kuno. Nyo ze shitsu juman.  Ze sho zai shujo.

I aku-go innen. Ka asogi ko. Fu mon sanbo myo.  Sho u shu ku-doku.

Nyuwa shichi-jiki sha. Sokkai ken gashin. Zai shi ni seppo. Waku-ji i shi shu.

Setsu butsu-ju muryo. Ku nai ken bussha. I setsu butsu nan chi.  Ga chi-riki nyo ze. Eko sho muryo. Jumyo mushu ko. Ku shugo sho toku.  Nyoto u chi sha.

Mot^to shi sho gi. To dan ryo yo jin. Butsu-go jip^puko. Nyo i zen hoben.

I ji o shi ko. Jitsu zai ni gon shi. Mu no sek^komo. Ga yaku i se bu.

Ku sho kugen sha.  I bonbu tendo. Jitsu zai ni gon metsu. I joken ga ko.

Ni sho kyoshi shin. Ho-itsu jaku go-yoku. Da o aku-do chu. Ga jo chi shujo.

Gyo do fu gyo do. Zui o sho ka do. I ses^shuju ho.  Mai ji sa ze nen. I ga ryo shujo.

Toku nyu mu-jo do. Soku joju busshin.

(Chant slow daimoku 3 times. Chant regular daimoku 3 times.)

 

First Prayer:

Appreciation for Life’s Protective Forces (Shoten Zenjin)

I offer appreciation to the functions in life and in the environment (shoten zenjin) that serve to protect us night and day.  I pray that these protective powers be further strengthened and enhanced through my practice of the Law.

 

(Chant daimoku 3 times. Turn to face Gohonzon.)

 

 

 

Second Prayer

 

 

A.

 

Myo ho renge kyo.

Hoben-pon. Dai ni.

 

Niji seson. Ju sanmai. Anjo ni ki. Go shari-hotsu. Sho-but^chi-e. Jinjin muryo.

Go chi-e mon. Nange nannyu. Issai shomon. Hyaku-shi-butsu. Sho fu no chi. 

Sho-i sha ga. Butsu zo shingon. Hyaku sen man noku. Mushu sho butsu.

Jin gyo sho-butsu. Muryo doho. Yumyo shojin. Myosho fu mon. Joju jinjin.

Mi-zo-u ho. Zui gi sho setsu. Ishu nange.  Shari-hotsu. Go ju jo-butsu irai.

Shuju innen. Shuju hiyu. Ko en gonkyo. Mu shu hoben. Indo shujo. Ryo ri sho jaku.  Sho-i sha ga. Nyorai hoben. Chiken hara-mitsu. Kai i gu-soku.  Shari-hotsu.

Nyorai chiken. Kodai jinnon. Muryo muge. Riki. Mu-sho-i. Zenjo. Gedas.^Sanmai.

Jin nyu musai. Joju issai. Mi-zo-u ho.  Shari-hotsu. Nyorai no. Shuju fun-betsu.

Gyo ses^sho ho. Gonji nyunan. Ekka shushin. Shari-hotsu. Shu yo gon shi.

Muryo muhen. Mi-zo-u ho. Bus^shitsu joju.  Shi shari-hotsu. Fu shu bu setsu.

Sho-i sha ga. Bus^sho joju. Dai ichi ke-u. Nange shi ho.  Yui butsu yo butsu.

Nai no kujin. Shoho jisso.

Sho-i shoho. Nyo ze so. Nyo ze sho. Nyo ze tai. Nyo ze riki. Nyo ze sa. Nyo ze in. Nyo ze en. Nyo ze ka. Nyo ze ho. Nyo ze honmak^kukyo to.

Sho-i shoho. Nyo ze so. Nyo ze sho. Nyo ze tai. Nyo ze riki. Nyo ze sa. Nyo ze in. Nyo ze en. Nyo ze ka. Nyo ze ho. Nyo ze honmak^kukyo to.

Sho-i shoho. Nyo ze so. Nyo ze sho. Nyo ze tai. Nyo ze riki. Nyo ze sa. Nyo ze in. Nyo ze en. Nyo ze ka. Nyo ze ho. Nyo ze honmak^kukyo to.

(Ring bell.)

 

 

B.

 

Myo ho ren ge kyo.

Nyorai ju-ryo-hon. Dai ju-roku.

 

Niji butsu go. Sho bo-satsu gyo. Issai daishu. Sho zen-nanshi. Nyoto to shinge.

Nyorai jotai shi go. Bu go daishu. Nyoto to shinge. Nyorai jotai shi go.

U bu go. Sho daishu, Nyoto to shinge. Nyorai jotai shi go. Zeji bo-satsu daishu.

Mi-roku i shu. Gassho byaku butsu gon. Seson. Yui gan ses^shi.

Gato to shinju butsu-go. Nyo ze san byaku i. Bu gon. Yui gan ses^shi.

Gato to shinju butsu-go.  Niji seson. Chi sho bo-satsu. San sho fu shi.

Ni go shi gon. Nyoto tai cho. Nyorai hi-mitsu. Jinzu shi riki.  Issai seken.

Tennin gyu. Ashura. Kai i kon shaka-muni-butsu. Shus^shaku-shi gu. Ko gayajo.

Fu on. Za o dojo. Toku a-noku-ta-ra san-myaku sanbodai. Nen zen-nanshi.

Ga jitsu jo-butsu irai. Muryo muhen. Hyaku sen man noku. Nayuta ko. 

Hi nyo go hyaku sen man noku. Nayuta. Asogi. Sanzen dai sen sekai.

Ke shi u nin. Matchi mijin. Ka o tobo. Go hyaku sen man noku. Nayuta.

Asogi koku. Nai ge ichi-jin. Nyo ze to gyo. Jin ze mijin. Sho zen-nanshi.

O i unga. Ze sho sekai. Ka toku shiyui. Kyokei chi go. Shu fu.  Mi-roku bo-sat^to.

Ku byaku butsu gon. Seson. Ze sho sekai. Muryo muhen. Hi sanju sho chi.

Yaku hi shin-riki sho gyu. Issai shomon. Hyaku-shi-butsu. I murochi.

Fu no shiyui. Chi go genshu. Gato ju. A-yui-ot-chi-ji. O ze ji chu.

Yaku sho fu das^seson. Nyo ze sho sekai. Muryo muhen. Niji butsu go.

Dai bosas^shu. Sho zen-nanshi. Konto funmyo. Sengo nyoto. Ze sho sekai.

Nyaku jaku mijin. Gyu fu jaku^sha. Jin ni i jin. Ichi-jin ikko. Ga jo-butsu irai.

Bu ka o shi. Hyaku sen man noku. Nayuta. Asogi ko.  Ji ju ze rai. Ga jo zai shi.

Shaba sekai. Seppo kyoke. Yaku o yosho. Hyaku sen man noku. Nayuta.

Asogi koku. Dori shujo.  Sho zen-nanshi. O ze chugen. Ga setsu nen-do-but^to.

U bu gon go. Nyu o nehan. Nyo ze kai i Hoben fun-betsu.  Sho zen-nanshi.

Nyaku u shujo. Raishi ga sho. Ga i butsu-gen. Kan go shin to. Sho kon ridon.

Zui sho o do. Shosho ji setsu. Myoji fudo. Nenki daisho. Yaku-bu gen gon.

To nyu nehan. U i shuju hoben. Setsu mimyo ho. No ryo shujo. Hok^kangi shin.  Sho zen-nanshi. Nyorai ken sho shujo. Gyo o shobo. Toku hak^ku ju sha.

I ze nin setsu. Ga sho shukke. Toku a-noku-ta-ra. San-myaku sanbodai.

Nen ga jitsu. Jo-butsu irai. Ku-on nyaku shi. Tan ni hoben. Kyoke shujo.

Ryo nyu butsu-do. Sa nyo ze setsu.  Sho zen-nanshi. Nyorai sho en kyoden.

Kai i dodas^shujo. Waku sek^koshin. Waku set^tashin. Waku ji koshin.

Waku ji tashin. Waku ji koji. Waku ji taji. Sho sho gon-setsu. Kai jitsu fu ko. 

Sho-i sha ga. Nyorai nyojit^chiken. Sangai shi so. Mu u shoji. Nyaku tai nyaku shutsu. Yaku mu zai-se. Gyu metsu-do sha. Hi jitsu hi ko. Hi nyo hi i.

Fu nyo sangai. Ken no sangai. Nyo shi shi ji. Nyorai myo ken. Mu u shaku-myo.

I sho shujo. U shuju sho. Shuju yoku. Shuju gyo. Shuju oku-so. Fun-bek^ko.

Yoku ryo sho sho zengon. I nyakkan innen. Hiyu gonji. Shuju seppo. Shosa butsu-ji.

Mi zo zan pai.  Nyo ze. Ga jo-butsu irai. Jindai ku-on. Jumyo muryo. Asogi ko.

Joju fu-metsu. Sho zen-nanshi. Ga hon gyo bo-satsu do. Sho jo jumyo.

Kon yu mi jin. Bu bai jo shu. Nen kon hi jitsu metsu-do. Ni ben sho gon.

To shu metsu-do. Nyorai i ze hoben. Kyoke shujo.  Sho-i sha ga.

Nyaku buk-ku-ju o se. Haku-toku shi nin. Fu shu zengon. Bingu gesen.

Ton-jaku go-yoku Nyu o oku-so. Moken mo chu. Nyakken nyorai. Jo zai fu-metsu. Ben ki kyoshi. Ni e endai. Fu no sho o. Nanzo shi so. Kugyo shi shin. 

Ze ko nyorai. I hoben setsu. Bi-ku to chi. Shobus^shus-se. Nan ka chigu.

Sho-i sha ga. Sho haku-toku nin. Ka muryo. Hyaku sen man nok-ko.

Waku u ken butsu. Waku fu ken sha. I shiji ko. Ga sa ze gon. Sho bi-ku.

Nyorai nan ka tokken. Shi shujo to. Mon nyo ze go. Hit^to sho o. Nanzo shi so.

Shin ne renbo. Katsu-go o butsu. Ben shu zengon. Ze ko nyorai. Sui fu jitsu metsu. Ni gon metsu-do.  U zen-nanshi. Sho-butsu nyorai. Ho kai nyo ze. I do shujo.

Kai jitsu fu ko.  Hi nyo ro-i. Chi-e so-datsu. Myo ren ho-yaku. Zen ji shubyo.

Go nin ta. sho shi-soku. Nyaku ju niju. Nai-shi hyaku-shu. I u ji-en.

On shi yo-koku.  Sho shi o go. On ta doku-yaku. Yaku hotsu monran.

Enden u ji.  Zeji go bu. Gen rai ki ke. Sho shi on doku Waku shitsu honshin.

Waku fu shis^sha. Yo ken go bu. Kai dai kangi. Haiki monjin. Zen nan non ki.

Gato guchi. Go buku doku-yaku. Gan ken kuryo. Kyo shi jumyo.  Bu ken shi to. Kuno nyo ze. E sho kyobo. Gu ko yaku-so. Shiki ko mimi. Kai shitsu gu-soku.

Toshi wago. Yo shi ryo buku. Ni sa ze gon. Shi dai ro-yaku. Shiki ko mimi.

Kai shitsu gu-soku. Nyoto ka buku. Soku jo kuno. Mu bu shugen.  Go sho shi chu.

Fu shis^shin ja. Ken shi ro-yaku. Shiki ko gu ko. Soku-ben buku shi.

Byo jin jo yu. Yo shis shin ja. Ken go bu rai. Sui yak-kangi. Monjin gu-shaku ji byo.

Nen yo go yaku. Ni fu ko buku.  Sho-i sha ga. Dokke jinnyu. Ship^ponshin ko.

O shi ko. Shiki ko yaku. Ni i fu mi. Bu sa ze nen. Shi shi ka min.

I doku sho chu. Shin kai tendo. Sui ken ga ki. Gushak^kuryo. Nyo ze ko yaku.

Ni fu ko buku. Ga kon to setsu hoben. Ryo buku shi yaku. Soku sa ze gon.

Nyoto to chi. Ga kon sui ro. Shi ji i shi. Ze ko ro-yaku. Kon ru zai shi.

Nyo ka shu buku. Mot^tsu fu sai. Sa ze kyo i. Bu shi ta-koku. Ken shi gen go.

Nyo bu i shi.  Zeji sho shi. Mon bu haiso. Shin dai uno. Ni sa ze nen.

Nyaku bu zai sha. Jimin gato. No ken kugo. Konja sba ga. On so ta-koku.

Ji yui koro. Mu bu jiko. Jo e hikan. Shin zui shogo. Nai chi shi yaku.

Shiki ko mimi. Soku shu buku shi. Doku byo kai yu. Go bu mon shi.

Shichi toku sai. Jin ben rai ki. Gen shi ken shi.  Sho zen-nanshi. O i unga.

Ha u nin no. Sesshi ro-i. Komo zai fu. Hot^cha. Seson. Butsu gon.

Ga yaku nyo ze. Jo-butsu irai. Muryo muhen. Hyaku sen man noku.

Nayuta. Asogi ko. I shujo ko. I hoben-riki. Gon to metsu-do. Yaku mu u no.

Nyo ho setsu ga. Komo ka sha.  Niji seson. Yoku ju sen shigi. Ni setsu ge gon.

 

C.

 

Ji ga toku bur^rai. Sho kyo sho kosshu. Muryo hyaku sen man. Oku sai asogi.

Jo seppo kyoke Mushu oku shujo. Ryo nyu o butsu-do. Nirai muryo ko.

I do shujo ko. Hoben gen nehan. Ni jitsu fu metsu-do. Jo ju shi seppo. 

Ga jo ju o shi. I sho jin-zu-riki. Ryo tendo shujo. Sui gon ni fu ken. 

Shu ken ga metsu-do. Ko kuyo shari. Gen kai e renbo. Ni sho katsu-go shin.

Shujo ki shin-buku. Shichi-jiki i nyunan. Isshin yok^ken butsu. Fu ji shaku shinmyo.

Ji ga gyu shuso. Ku shutsu ryojusen.  Ga ji go shujo. Jo zai shi fu-metsu.

I hoben-rik^ko. Gen u metsu fu-metsu. Yo-koku u shujo. Kugyo shingyo sha.

Ga bu o hi chu. I setsu mujo ho.  Nyoto fu mon shi. Tan ni ga metsu-do.

Ga ken sho shujo. Motsu-zai o kukai. Ko fu i gen shin. Ryo go sho katsu-go.

In go shin renbo. Nai shutsu i seppo.  Jin-zu riki nyo ze. O asogi ko.

Jo zai ryo jusen. Gyu yo sho jusho. Shujo ken ko jin. Dai ka sho sho ji.

Ga shi do annon. Tennin jo juman. Onrin sho do-kaku. Shuju ho Shogon.

Hoju ta keka. Shujo sho yu-raku. Soten gyaku tenku. Jo sas^shu gi-gaku.

U mandara ke. San butsu gyu daishu. Ga jodo bu ki. Ni shu ken sho jin.

Ufu sho kuno. Nyo ze shitsu juman.  Ze sho zai shujo. I aku-go innen. Ka asogi ko.

Fu mon sanbo myo.  Sho u shu ku-doku. Nyuwa shichi-jiki sha.

Sokkai ken gashin. Zai shi ni seppo. Waku-ji i shi shu. Setsu butsu-ju muryo.

Ku nai ken bussha. I setsu butsu nan chi.  Ga chi-riki nyo ze. Eko sho muryo.

Jumyo mushu ko. Ku shugo sho toku.  Nyoto u chi sha. Mot^to shi sho gi.

To dan ryo yo jin. Butsu-go jip^puko. Nyo i zen hoben. I ji o shi ko.

Jitsu zai ni gon shi. Mu no sek^komo. Ga yaku i se bu. Ku sho kugen sha. 

I bonbu tendo. Jitsu zai ni gon metsu. I joken ga ko. Ni sho kyoshi shin.

Ho-itsu jaku go-yoku. Da o aku-do chu. Ga jo chi shujo. Gyo do fu gyo do.

Zui o sho ka do. I ses^shuju ho.  Mai ji sa ze nen. I ga ryo shujo.

Toku nyu mu-jo do. Soku joju busshin.

(Chant slow daimoku 3 times. Ring bell. Chant regular daimoku 3 times.)

 

 

Second Prayer:

Appreciation for the Dai-Gohonzon

 

I offer my deepest praise and most sincere gratitude to the Dai-Gohonzon of the Three Great Secret Laws, which was bestowed upon the entire world.

 

(Chant daimoku 3 times. Ring the bell.)

 

 

 

 

 

 

Third Prayer

 

A.

 

Myo ho renge kyo.

Hoben-pon. Dai ni.

 

Niji seson. Ju sanmai. Anjo ni ki. Go shari-hotsu. Sho-but^chi-e. Jinjin muryo.

Go chi-e mon. Nange nannyu. Issai shomon. Hyaku-shi-butsu. Sho fu no chi. 

Sho-i sha ga. Butsu zo shingon. Hyaku sen man noku. Mushu sho butsu.

Jin gyo sho-butsu. Muryo doho. Yumyo shojin. Myosho fu mon. Joju jinjin.

Mi-zo-u ho. Zui gi sho setsu. Ishu nange.  Shari-hotsu. Go ju jo-butsu irai.

Shuju innen. Shuju hiyu. Ko en gonkyo. Mu shu hoben. Indo shujo.

Ryo ri sho jaku.  Sho-i sha ga. Nyorai hoben. Chiken hara-mitsu.

Kai i gu-soku.  Shari-hotsu. Nyorai chiken. Kodai jinnon. Muryo muge.

Riki. Mu-sho-i. Zenjo. Gedas.^Sanmai. Jin nyu musai. Joju issai. Mi-zo-u ho. 

Shari-hotsu. Nyorai no. Shuju fun-betsu. Gyo ses^sho ho. Gonji nyunan.

Ekka shushin. Shari-hotsu. Shu yo gon shi. Muryo muhen. Mi-zo-u ho.

Bus^shitsu joju.  Shi shari-hotsu. Fu shu bu setsu.^Sho-i sha ga. Bus^sho joju.

Dai ichi ke-u. Nange shi ho.  Yui butsu yo butsu. Nai no kujin. Shoho jisso.

Sho-i shoho. Nyo ze so. Nyo ze sho. Nyo ze tai. Nyo ze riki. Nyo ze sa. Nyo ze in. Nyo ze en. Nyo ze ka. Nyo ze ho. Nyo ze honmak^kukyo to.

Sho-i shoho. Nyo ze so. Nyo ze sho. Nyo ze tai. Nyo ze riki. Nyo ze sa. Nyo ze in. Nyo ze en. Nyo ze ka. Nyo ze ho. Nyo ze honmak^kukyo to.

Sho-i shoho. Nyo ze so. Nyo ze sho. Nyo ze tai. Nyo ze riki. Nyo ze sa. Nyo ze in. Nyo ze en. Nyo ze ka. Nyo ze ho. Nyo ze honmak^kukyo to.

 

(Ring bell.)

 

 

C.

 

Myo ho ren ge kyo.

Nyorai ju-ryo-hon. Dai ju-roku.

 

Ji ga toku bur^rai. Sho kyo sho kosshu. Muryo hyaku sen man. Oku sai asogi.

Jo seppo kyoke Mushu oku shujo. Ryo nyu o butsu-do. Nirai muryo ko.  I do shujo ko. Hoben gen nehan. Ni jitsu fu metsu-do. Jo ju shi seppo.  Ga jo ju o shi.

I sho jin-zu-riki. Ryo tendo shujo. Sui gon ni fu ken.  Shu ken ga metsu-do.

Ko kuyo shari. Gen kai e renbo. Ni sho katsu-go shin.  Shujo ki shin-buku.

Shichi-jiki i nyunan. Isshin yok^ken butsu. Fu ji shaku shinmyo. Ji ga gyu shuso.

Ku shutsu ryojusen.  Ga ji go shujo. Jo zai shi fu-metsu. I hoben-rik^ko.

Gen u metsu fu-metsu. Yo-koku u shujo. Kugyo shingyo sha. Ga bu o hi chu.

I setsu mujo ho.  Nyoto fu mon shi. Tan ni ga metsu-do. Ga ken sho shujo.

Motsu-zai o kukai. Ko fu i gen shin. Ryo go sho katsu-go. In go shin renbo.

Nai shutsu i seppo.  Jin-zu riki nyo ze. O asogi ko. Jo zai ryo jusen. Gyu yo sho jusho. Shujo ken ko jin. Dai ka sho sho ji. Ga shi do annon. Tennin jo juman.

Onrin sho do-kaku. Shuju ho Shogon. Hoju ta keka. Shujo sho yu-raku.

Soten gyaku tenku. Jo sas^shu gi-gaku. U mandara ke. San butsu gyu daishu.

Ga jodo bu ki. Ni shu ken sho jin. Ufu sho kuno. Nyo ze shitsu juman.  Ze sho zai shujo.

I aku-go innen. Ka asogi ko. Fu mon sanbo myo.  Sho u shu ku-doku.

Nyuwa shichi-jiki sha. Sokkai ken gashin. Zai shi ni seppo. Waku-ji i shi shu.

Setsu butsu-ju muryo. Ku nai ken bussha. I setsu butsu nan chi.  Ga chi-riki nyo ze.

Eko sho muryo. Jumyo mushu ko. Ku shugo sho toku.  Nyoto u chi sha.

Mot^to shi sho gi. To dan ryo yo jin. Butsu-go jip^puko. Nyo i zen hoben.

I ji o shi ko. Jitsu zai ni gon shi. Mu no sek^komo. Ga yaku i se bu. Ku sho kugen sha. 

I bonbu tendo. Jitsu zai ni gon metsu. I joken ga ko. Ni sho kyoshi shin.

Ho-itsu jaku go-yoku. Da o aku-do chu. Ga jo chi shujo. Gyo do fu gyo do.

Zui o sho ka do. I ses^shuju ho.  Mai ji sa ze nen. I ga ryo shujo. Toku nyu mu-jo do. Soku joju busshin.

(Chant slow daimoku 3 times. Ring bell. Chant regular daimoku 3 times.)

 

 

Third Prayer:

Appreciation for the Three Teachers

 

I offer my deepest praise and most sincere gratitude to Nichiren Daishonin, the Original Buddha of the Latter Day of the Law.

(Chant daimoku 3 times.)

 

I offer my deepest praise and most sincere gratitude to Nikko Shonin, the Great Leader of the Propagation of True Buddhism.

(Chant daimoku 3 times.)

 

I offer sincere gratitude to Nichimoku Shonin, the High Priest of Kosen-rufu.

 

(Chant daimoku 3 times. Ring bell.)

 

 

Fourth Prayer

 

A.

 

Myo ho renge kyo.

Hoben-pon. Dai ni.

 

Niji seson. Ju sanmai. Anjo ni ki. Go shari-hotsu. Sho-but^chi-e. Jinjin muryo.

Go chi-e mon. Nange nannyu. Issai shomon. Hyaku-shi-butsu. Sho fu no chi. 

Sho-i sha ga. Butsu zo shingon. Hyaku sen man noku. Mushu sho butsu.

Jin gyo sho-butsu. Muryo doho. Yumyo shojin. Myosho fu mon. Joju jinjin.

Mi-zo-u ho. Zui gi sho setsu. Ishu nange.  Shari-hotsu. Go ju jo-butsu irai. Shuju innen. Shuju hiyu. Ko en gonkyo. Mu shu hoben. Indo shujo. Ryo ri sho jaku. 

Sho-i sha ga. Nyorai hoben. Chiken hara-mitsu. Kai i gu-soku.  Shari-hotsu.

Nyorai chiken. Kodai jinnon. Muryo muge. Riki. Mu-sho-i. Zenjo. Gedas.

^Sanmai. Jin nyu musai. Joju issai. Mi-zo-u ho.  Shari-hotsu. Nyorai no.

Shuju fun-betsu. Gyo ses^sho ho. Gonji nyunan. Ekka shushin. Shari-hotsu.

Shu yo gon shi. Muryo muhen. Mi-zo-u ho. Bus^shitsu joju.  Shi shari-hotsu.

Fu shu bu setsu.^Sho-i sha ga. Bus^sho joju. Dai ichi ke-u. Nange shi ho. 

Yui butsu yo butsu. Nai no kujin. Shoho jisso.

Sho-i shoho. Nyo ze so. Nyo ze sho. Nyo ze tai. Nyo ze riki. Nyo ze sa. Nyo ze in. Nyo ze en. Nyo ze ka. Nyo ze ho. Nyo ze honmak^kukyo to.

Sho-i shoho. Nyo ze so. Nyo ze sho. Nyo ze tai. Nyo ze riki. Nyo ze sa. Nyo ze in. Nyo ze en. Nyo ze ka. Nyo ze ho. Nyo ze honmak^kukyo to.

Sho-i shoho. Nyo ze so. Nyo ze sho. Nyo ze tai. Nyo ze riki. Nyo ze sa. Nyo ze in. Nyo ze en. Nyo ze ka. Nyo ze ho. Nyo ze honmak^kukyo to.

(Ring bell.)

 

 

C.

 

Myo ho ren ge kyo.

Nyorai ju-ryo-hon. Dai ju-roku.

 

Ji ga toku bur^rai. Sho kyo sho kosshu. Muryo hyaku sen man. Oku sai asogi.

Jo seppo kyoke Mushu oku shujo. Ryo nyu o butsu-do. Nirai muryo ko. 

I do shujo ko. Hoben gen nehan. Ni jitsu fu metsu-do. Jo ju shi seppo. 

Ga jo ju o shi. I sho jin-zu-riki. Ryo tendo shujo. Sui gon ni fu ken. 

Shu ken ga metsu-do. Ko kuyo shari. Gen kai e renbo. Ni sho katsu-go shin. 

Shujo ki shin-buku. Shichi-jiki i nyunan. Isshin yok^ken butsu. Fu ji shaku shinmyo.

Ji ga gyu shuso. Ku shutsu ryojusen.  Ga ji go shujo. Jo zai shi fu-metsu.

I hoben-rik^ko. Gen u metsu fu-metsu. Yo-koku u shujo. Kugyo shingyo sha.

Ga bu o hi chu. I setsu mujo ho.  Nyoto fu mon shi. Tan ni ga metsu-do.

Ga ken sho shujo. Motsu-zai o kukai. Ko fu i gen shin. Ryo go sho katsu-go.

In go shin renbo. Nai shutsu i seppo.  Jin-zu riki nyo ze. O asogi ko.

Jo zai ryo jusen. Gyu yo sho jusho. Shujo ken ko jin. Dai ka sho sho ji.

Ga shi do annon. Tennin jo juman. Onrin sho do-kaku. Shuju ho Shogon.

Hoju ta keka. Shujo sho yu-raku. Soten gyaku tenku. Jo sas^shu gi-gaku.

U mandara ke. San butsu gyu daishu. Ga jodo bu ki. Ni shu ken sho jin.

Ufu sho kuno. Nyo ze shitsu juman.  Ze sho zai shujo. I aku-go innen.

Ka asogi ko. Fu mon sanbo myo.  Sho u shu ku-doku. Nyuwa shichi-jiki sha.

Sokkai ken gashin. Zai shi ni seppo. Waku-ji i shi shu. Setsu butsu-ju muryo.

Ku nai ken bussha. I setsu butsu nan chi.  Ga chi-riki nyo ze. Eko sho muryo.

Jumyo mushu ko. Ku shugo sho toku.  Nyoto u chi sha. Mot^to shi sho gi.

To dan ryo yo jin. Butsu-go jip^puko. Nyo i zen hoben. I ji o shi ko.

Jitsu zai ni gon shi. Mu no sek^komo. Ga yaku i se bu. Ku sho kugen sha. 

I bonbu tendo. Jitsu zai ni gon metsu. I joken ga ko. Ni sho kyoshi shin.

Ho-itsu jaku go-yoku. Da o aku-do chu. Ga jo chi shujo. Gyo do fu gyo do.

Zui o sho ka do. I ses^shuju ho.  Mai ji sa ze nen. I ga ryo shujo.

Toku nyu mu-jo do. Soku joju busshin.

(Chant slow daimoku 3 times. Ring bell. Chant regular daimoku 3 times.)

 

 

 

Fourth Prayer:

For the Attainment of Kosen-Rufu

 

I pray that the great desire for kosen-rufu be fulfilled, and that Soka Gakkai International develop eternally in this endeavor.

(Chant daimoku 3 times.)

 

I pray to expiate my negative karma caused by slander of the Law in this life and in the past, and to fulfill my wishes in the present and the future.

 

(Offer additional prayers here.  Chant daimoku 3 times. Ring the bell.)

 

 

 

Fifth Prayer

 

A.

 

Myo ho renge kyo.

Hoben-pon. Dai ni.

 

Niji seson. Ju sanmai. Anjo ni ki. Go shari-hotsu. Sho-but^chi-e. Jinjin muryo.

Go chi-e mon. Nange nannyu. Issai shomon. Hyaku-shi-butsu. Sho fu no chi. 

Sho-i sha ga. Butsu zo shingon. Hyaku sen man noku. Mushu sho butsu.

Jin gyo sho-butsu. Muryo doho. Yumyo shojin. Myosho fu mon. Joju jinjin.

Mi-zo-u ho. Zui gi sho setsu. Ishu nange.  Shari-hotsu. Go ju jo-butsu irai.

Shuju innen. Shuju hiyu. Ko en gonkyo. Mu shu hoben. Indo shujo.

Ryo ri sho jaku.  Sho-i sha ga. Nyorai hoben. Chiken hara-mitsu.

Kai i gu-soku.  Shari-hotsu. Nyorai chiken. Kodai jinnon. Muryo muge.

Riki. Mu-sho-i. Zenjo. Gedas.^Sanmai. Jin nyu musai. Joju issai.

Mi-zo-u ho.  Shari-hotsu. Nyorai no. Shuju fun-betsu. Gyo ses^sho ho.

Gonji nyunan. Ekka shushin. Shari-hotsu. Shu yo gon shi. Muryo muhen.

Mi-zo-u ho. Bus^shitsu joju.  Shi shari-hotsu. Fu shu bu setsu.^Sho-i sha ga.

Bus^sho joju. Dai ichi ke-u. Nange shi ho.  Yui butsu yo butsu. Nai no kujin.

Shoho jisso.

Sho-i shoho. Nyo ze so. Nyo ze sho. Nyo ze tai. Nyo ze riki. Nyo ze sa. Nyo ze in. Nyo ze en. Nyo ze ka. Nyo ze ho. Nyo ze honmak^kukyo to.

Sho-i shoho. Nyo ze so. Nyo ze sho. Nyo ze tai. Nyo ze riki. Nyo ze sa. Nyo ze in. Nyo ze en. Nyo ze ka. Nyo ze ho. Nyo ze honmak^kukyo to.

Sho-i shoho. Nyo ze so. Nyo ze sho. Nyo ze tai. Nyo ze riki. Nyo ze sa. Nyo ze in. Nyo ze en. Nyo ze ka. Nyo ze ho. Nyo ze honmak^kukyo to.

(Ring bell.)

 

 

C.

 

Myo ho ren ge kyo.

Nyorai ju-ryo-hon. Dai ju-roku.

 

Ji ga toku bur^rai. Sho kyo sho kosshu. Muryo hyaku sen man. Oku sai asogi.

Jo seppo kyoke Mushu oku shujo. Ryo nyu o butsu-do. Nirai muryo ko. 

I do shujo ko. Hoben gen nehan. Ni jitsu fu metsu-do. Jo ju shi seppo. 

Ga jo ju o shi. I sho jin-zu-riki. Ryo tendo shujo. Sui gon ni fu ken. 

Shu ken ga metsu-do. Ko kuyo shari. Gen kai e renbo. Ni sho katsu-go shin. 

Shujo ki shin-buku. Shichi-jiki i nyunan. Isshin yok^ken butsu.

Fu ji shaku shinmyo. Ji ga gyu shuso. Ku shutsu ryojusen.  Ga ji go shujo.

Jo zai shi fu-metsu. I hoben-rik^ko. Gen u metsu fu-metsu. Yo-koku u shujo.

Kugyo shingyo sha. Ga bu o hi chu. I setsu mujo ho.  Nyoto fu mon shi.

Tan ni ga metsu-do. Ga ken sho shujo. Motsu-zai o kukai. Ko fu i gen shin.

Ryo go sho katsu-go. In go shin renbo. Nai shutsu i seppo.  Jin-zu riki nyo ze.

O asogi ko. Jo zai ryo jusen. Gyu yo sho jusho. Shujo ken ko jin. Dai ka sho sho ji.

Ga shi do annon. Tennin jo juman. Onrin sho do-kaku. Shuju ho Shogon.

Hoju ta keka. Shujo sho yu-raku. Soten gyaku tenku. Jo sas^shu gi-gaku.

U mandara ke. San butsu gyu daishu. Ga jodo fu ki. Ni shu ken sho jin.

Ufu sho kuno. Nyo ze shitsu juman.  Ze sho zai shujo. I aku-go innen. Ka asogi ko. Fu mon sanbo myo.  Sho u shu ku-doku. Nyuwa shichi-jiki sha. Sokkai ken gashin. Zai shi ni seppo. Waku-ji i shi shu. Setsu butsu-ju muryo. Ku nai ken bussha.

I setsu butsu nan chi.  Ga chi-riki nyo ze. Eko sho muryo. Jumyo mushu ko.

Ku shugo sho toku.  Nyoto u chi sha. Mot^to shi sho gi. To dan ryo yo jin.

Butsu-go jip^puko. Nyo i zen hoben. I ji o shi ko. Jitsu zai ni gon shi.

Mu no sek^komo. Ga yaku i se bu. Ku sho kugen sha.  I bonbu tendo.

Jitsu zai ni gon metsu. I joken ga ko. Ni sho kyoshi shin. Ho-itsu jaku go-yoku.

Da o aku-do chu. Ga jo chi shujo. Gyo do fu gyo do. Zui o sho ka do.

I ses^shuju ho.  Mai ji sa ze nen. I ga ryo shujo. Toku nyu mu-jo do.

Soku joju busshin.

 

(Chant daimoku for as long as you like. When finished, chant slow gongyo 3 times. Ring bell. Chant regular daimoku 3 times.)

 

 

Fifth Prayer:

Appreciation for the 1st and 2nd Presidents of Soka Gakkai, and Prayer for the Deceased.

 

I offer gratitude to the first president of the Soka Gakkai, Tsunesaburo Makiguchi, and the second president, Josei Toda, for their selfless dedication to the propagation of the Law.

(Chant daimoku 3 times.)

 

I pray for my deceased relatives and for those who have passed away, particularly for these individuals: (Sound bell continuously while offering prayers; then chant daimoku 3 times.)

 

I pray for peace throughout the world and the happiness of all humanity.

(Ring the bell. Chant long daimoku 3 times.)

 

END OF MORNING GONGYO.     

 

 

 

 

Evening Gongyo

 

(Ring bell.)

 

Second Prayer

 

A.

 

Myo ho renge kyo.

Hoben-pon. Dai ni.

 

Niji seson. Ju sanmai. Anjo ni ki. Go shari-hotsu. Sho-but^chi-e. Jinjin muryo.

Go chi-e mon. Nange nannyu. Issai shomon. Hyaku-shi-butsu. Sho fu no chi. 

Sho-i sha ga. Butsu zo shingon. Hyaku sen man noku. Mushu sho butsu.

Jin gyo sho-butsu. Muryo doho. Yumyo shojin. Myosho fu mon. Joju jinjin.

Mi-zo-u ho. Zui gi sho setsu. Ishu nange.  Shari-hotsu. Go ju jo-butsu irai.

Shuju innen. Shuju hiyu. Ko en gonkyo. Mu shu hoben. Indo shujo. Ryo ri sho jaku.  Sho-i sha ga. Nyorai hoben. Chiken hara-mitsu. Kai i gu-soku.  Shari-hotsu.

Nyorai chiken. Kodai jinnon. Muryo muge. Riki. Mu-sho-i. Zenjo. Gedas.

^Sanmai. Jin nyu musai. Joju issai. Mi-zo-u ho.  Shari-hotsu. Nyorai no.

Shuju fun-betsu. Gyo ses^sho ho. Gonji nyunan. Ekka shushin. Shari-hotsu.

Shu yo gon shi. Muryo muhen. Mi-zo-u ho. Bus^shitsu joju.  Shi shari-hotsu.

Fu shu bu setsu.^Sho-i sha ga. Bus^sho joju. Dai ichi ke-u. Nange shi ho. 

Yui butsu yo butsu. Nai no kujin. Shoho jisso.

Sho-i shoho. Nyo ze so. Nyo ze sho. Nyo ze tai. Nyo ze riki. Nyo ze sa. Nyo ze in. Nyo ze en. Nyo ze ka. Nyo ze ho. Nyo ze honmak^kukyo to.

Sho-i shoho. Nyo ze so. Nyo ze sho. Nyo ze tai. Nyo ze riki. Nyo ze sa. Nyo ze in. Nyo ze en. Nyo ze ka. Nyo ze ho. Nyo ze honmak^kukyo to.

Sho-i shoho. Nyo ze so. Nyo ze sho. Nyo ze tai. Nyo ze riki. Nyo ze sa. Nyo ze in. Nyo ze en. Nyo ze ka. Nyo ze ho. Nyo ze honmak^kukyo to.

(Ring bell.)

 

 

 

B.

 

Myo ho ren ge kyo.

Nyorai ju-ryo-hon. Dai ju-roku.

 

Niji butsu go. Sho bo-satsu gyo. Issai daishu. Sho zen-nanshi. Nyoto to shinge.

Nyorai jotai shi go. Bu go daishu. Nyoto to shinge. Nyorai jotai shi go.

U bu go. Sho daishu, Nyoto to shinge. Nyorai jotai shi go. Zeji bo-satsu daishu.

Mi-roku i shu. Gassho byaku butsu gon. Seson. Yui gan ses^shi. Gato to shinju butsu-go. Nyo ze san byaku i. Bu gon. Yui gan ses^shi. Gato to shinju butsu-go. 

Niji seson. Chi sho bo-satsu. San sho fu shi. Ni go shi gon. Nyoto tai cho.

Nyorai hi-mitsu. Jinzu shi riki.  Issai seken. Tennin gyu. Ashura.

Kai i kon shaka-muni-butsu. Shus^shaku-shi gu. Ko gayajo. fu on. Za o dojo.

Toku a-noku-ta-ra san-myaku sanbodai. Nen zen-nanshi. Ga jitsu jo-butsu irai.

Muryo muhen. Hyaku sen man noku. Nayuta ko.  Hi nyo go hyaku sen man noku. Nayuta. Asogi. Sanzen dai sen sekai. Ke shi u nin. Matchi mijin. Ka o tobo.

Go hyaku sen man noku. Nayuta. Asogi koku. Nai ge ichi-jin. Nyo ze to gyo.

Jin ze mijin. Sho zen-nanshi. O i unga. Ze sho sekai. Ka toku shiyui.

Kyokei chi go. Shu fu.  Mi-roku bo-sat^to. Ku byaku butsu gon. Seson.

Ze sho sekai. Muryo muhen. Hi sanju sho chi. Yaku hi shin-riki sho gyu.

Issai shomon. Hyaku-shi-butsu. I murochi. Fu no shiyui. Chi go genshu.

Gato ju. A-yui-ot-chi-ji. O ze ji chu. Yaku sho fu das^seson. Nyo ze sho sekai.

Muryo muhen. Niji butsu go. Dai bosas^shu. Sho zen-nanshi. Konto funmyo.

Sengo nyoto. Ze sho sekai. Nyaku jaku mijin. Gyu fu jaku^sha. Jin ni i jin.

Ichi-jin ikko. Ga jo-butsu irai. Bu ka o shi. Hyaku sen man noku. Nayuta.

Asogi ko.  Ji ju ze rai. Ga jo zai shi. Shaba sekai. Seppo kyoke. Yaku o yosho.

Hyaku sen man noku. Nayuta. Asogi koku. Dori shujo.  Sho zen-nanshi.

O ze chugen. Ga setsu nen-do-but^to. U bu gon go. Nyu o nehan. Nyo ze kai i Hoben fun-betsu.  Sho zen-nanshi. Nyaku u shujo. Raishi ga sho. Ga i butsu-gen.

Kan go shin to. Sho kon ridon. Zui sho o do. Shosho ji setsu. Myoji fudo.

Nenki daisho. Yaku-bu gen gon. To nyu nehan. U i shuju hoben. Setsu mimyo ho.

No ryo shujo. Hok^kangi shin.  Sho zen-nanshi. Nyorai ken sho shujo.

Gyo o shobo. Toku hak^ku ju sha. I ze nin setsu. Ga sho shukke. Toku a-noku-ta-ra.

San-myaku sanbodai. Nen ga jitsu. Jo-butsu irai. Ku-on nyaku shi. Tan ni hoben. Kyoke shujo. Ryo nyu butsu-do. Sa nyo ze setsu.  Sho zen-nanshi. Nyorai sho en kyoden Kai i dodas^shujo. Waku sek^koshin. Waku set^tashin. Waku ji koshin. Waku ji tashin. Waku ji koji. Waku ji taji. Sho sho gon-setsu. Kai jitsu fu ko. 

Sho-i sha ga. Nyorai nyojit^chiken. Sangai shi so. Mu u shoji. Nyaku tai nyaku shutsu. Yaku mu zai-se. Gyu metsu-do sha. Hi jitsu hi ko. Hi nyo hi i. Fu nyo sangai. Ken no sangai. Nyo shi shi ji. Nyorai myo ken. Mu u shaku-myo.  I sho shujo.

U shuju sho. Shuju yoku. Shuju gyo. Shuju oku-so. Fun-bek^ko. Yoku ryo sho sho zengon. I nyakkan innen. Hiyu gonji. Shuju seppo. Shosa butsu-ji . Mi zo zan pai. 

Nyo ze. Ga jo-butsu irai. Jindai ku-on. Jumyo muryo. Asogi ko. Joju fu-metsu.

Sho zen-nanshi. Ga hon gyo bo-satsu do. Sho jo jumyo. Kon yu mi jin. Bu bai jo shu. Nen kon hi jitsu metsu-do. Ni ben sho gon. To shu metsu-do. Nyorai i ze hoben.

Kyoke shujo.  Sho-i sha ga Nyaku buk-ku-ju o se. Haku-toku shi nin.

Fu shu zengon. Bingu gesen. Ton-jaku go-yoku Nyu o oku-so. Moken mo chu.

Nyakken nyorai. Jo zai fu-metsu. Ben ki kyoshi. Ni e endai. Fu no sho o.

Nanzo shi so. Kugyo shi shin.  Ze ko nyorai. I hoben setsu. Bi-ku to chi. Shobus^shus-se. Nan ka chigu. Sho-i sha ga. Sho haku-toku nin. Ka muryo.

Hyaku sen man nok-ko. Waku u ken butsu. Waku fu ken sha. I shiji ko.

Ga sa ze gon. Sho bi-ku. Nyorai nan ka tokken. Shi shujo to. Mon nyo ze go.

Hit^to sho o. Nanzo shi so. Shin ne renbo. Katsu-go o butsu. Ben shu zengon.

Ze ko nyorai. Sui fu jitsu metsu. Ni gon metsu-do.  U zen-nanshi. Sho-butsu nyorai.

Ho kai nyo ze. I do shujo. Kai jitsu fu ko.  Hi nyo ro-i. Chi-e so-datsu. Myo ren ho-yaku. Zen ji shubyo. Go nin ta. sho shi-soku. Nyaku ju niju. Nai-shi hyaku-shu.

I u ji-en. On shi yo-koku.  Sho shi o go. On ta doku-yaku. Yaku hotsu monran.

Enden u ji.  Zeji go bu. Gen rai ki ke. Sho shi on doku Waku shitsu honshin.

Waku fu shis^sha. Yo ken go bu. Kai dai kangi. Haiki monjin. Zen nan non ki.

Gato guchi. Go buku doku-yaku. Gan ken kuryo. Kyo shi jumyo.  Bu ken shi to.

Kuno nyo ze. E sho kyobo. Gu ko yaku-so. Shiki ko mimi. Kai shitsu gu-soku.

Toshi wago. Yo shi ryo buku. Ni sa ze gon. Shi dai ro-yaku. Shiki ko mimi.

Kai shitsu gu-soku. Nyoto ka buku. Soku jo kuno. Mu bu shugen.  ) Go sho shi chu.

Fu shis^shin ja. Ken shi ro-yaku. Shiki ko gu ko. Soku-ben buku shi. Byo jin jo yu.

Yo shis shin ja. Ken go bu rai. Sui yak-kangi. Monjin gu-shaku ji byo.

Nen yo go yaku. Ni fu ko buku.  Sho-i sha ga. Dokke jinnyu. Ship^ponshin ko.

O shi ko. Shiki ko yaku. Ni i fu mi. Bu sa ze nen. Shi shi ka min. I doku sho chu.

Shin kai tendo. Sui ken ga ki. Gushak^kuryo. Nyo ze ko yaku. Ni fu ko buku.

Ga kon to setsu hoben. Ryo buku shi yaku. Soku sa ze gon. Nyoto to chi.

Ga kon sui ro. Shi ji i shi. Ze ko ro-yaku. Kon ru zai shi. Nyo ka shu buku.

Mot^tsu fu sai. Sa ze kyo i. Bu shi ta-koku. Ken shi gen go. Nyo bu i shi. 

Zeji sho shi. Mon bu haiso. Shin dai uno. Ni sa ze nen. Nyaku bu zai sha. Jimin gato.

No ken kugo. Konja sba ga. On so ta-koku. Ji yui koro. Mu bu jiko. Jo e hikan.

Shin zui shogo. Nai chi shi yaku. Shiki ko mimi. Soku shu buku shi. Doku byo kai yu.

Go bu mon shi. Shichi toku sai. Jin ben rai ki. Gen shi ken shi.  Sho zen-nanshi.

O i unga. Ha u nin no. Sesshi ro-i. Komo zai fu. Hot^cha. Seson. Butsu gon.

Ga yaku nyo ze. Jo-butsu irai. Muryo muhen. Hyaku sen man noku. Nayuta.

Asogi ko. I shujo ko. I hoben-riki. Gon to metsu-do. Yaku mu u no. Nyo ho setsu ga. Komo ka sha.  Niji seson. Yoku ju sen shigi. Ni setsu ge gon.

 

C.

 

Ji ga toku bur^rai. Sho kyo sho kosshu. Muryo hyaku sen man. Oku sai asogi.

Jo seppo kyoke Mushu oku shujo. Ryo nyu o butsu-do. Nirai muryo ko. 

I do shujo ko. Hoben gen nehan. Ni jitsu fu metsu-do. Jo ju shi seppo. 

Ga jo ju o shi. I sho jin-zu-riki. Ryo tendo shujo. Sui gon ni fu ken. 

Shu ken ga metsu-do. Ko kuyo shari. Gen kai e renbo. Ni sho katsu-go shin. 

Shujo ki shin-buku. Shichi-jiki i nyunan. Isshin yok^ken butsu. Fu ji shaku shinmyo. Ji ga gyu shuso. Ku shutsu ryojusen.  Ga ji go shujo. Jo zai shi fu-metsu.

I hoben-rik^ko. Gen u metsu fu-metsu. Yo-koku u shujo. Kugyo shingyo sha.

Ga bu o hi chu. I setsu mujo ho.  Nyoto fu mon shi. Tan ni ga metsu-do.

Ga ken sho shujo. Motsu-zai o kukai. Ko fu i gen shin. Ryo go sho katsu-go.

In go shin renbo. Nai shutsu i seppo.  Jin-zu riki nyo ze. O asogi ko. Jo zai ryo jusen.

Gyu yo sho jusho. Shujo ken ko jin. Dai ka sho sho ji. Ga shi do annon.

Tennin jo juman. Onrin sho do-kaku. Shuju ho Shogon. Hoju ta keka.

Shujo sho yu-raku. Soten gyaku tenku. Jo sas^shu gi-gaku. U mandara ke.

San butsu gyu daishu. Ga jodo bu ki. Ni shu ken sho jin. Ufu sho kuno.

Nyo ze shitsu juman.  Ze sho zai shujo. I aku-go innen. Ka asogi ko.

Fu mon sanbo myo.  Sho u shu ku-doku. Nyuwa shichi-jiki sha. Sokkai ken gashin.

Zai shi ni seppo. Waku-ji i shi shu. Setsu butsu-ju muryo. Ku nai ken bussha.

I setsu butsu nan chi.  Ga chi-riki nyo ze. Eko sho muryo. Jumyo mushu ko.

Ku shugo sho toku.  Nyoto u chi sha. Mot^to shi sho gi. To dan ryo yo jin.

Butsu-go jip^puko. Nyo i zen hoben. I ji o shi ko. Jitsu zai ni gon shi.

Mu no sek^komo. Ga yaku i se bu. Ku sho kugen sha.  I bonbu tendo.

Jitsu zai ni gon metsu. I joken ga ko. Ni sho kyoshi shin. Ho-itsu jaku go-yoku.

Da o aku-do chu. Ga jo chi shujo. Gyo do fu gyo do. Zui o sho ka do.

I ses^shuju ho.  Mai ji sa ze nen. I ga ryo shujo. Toku nyu mu-jo do.

Soku joju busshin.

 

(Chant slow daimoku 3 times. Ring bell. Chant regular daimoku 3 times.)

 

 

Second Prayer:

Appreciation for the Dai-Gohonzon

 

I offer my deepest praise and most sincere gratitude to the Dai-Gohonzon of the Three Great Secret Laws, which was bestowed upon the entire world.

 

(Chant daimoku 3 times. Ring the bell.)

 

 

 

Third Prayer:

 

A.

 

Myo ho renge kyo.

Hoben-pon. Dai ni.

 

Niji seson. Ju sanmai. Anjo ni ki. Go shari-hotsu. Sho-but^chi-e. Jinjin muryo.

Go chi-e mon. Nange nannyu. Issai shomon. Hyaku-shi-butsu. Sho fu no chi. 

Sho-i sha ga. Butsu zo shingon. Hyaku sen man noku. Mushu sho butsu.

Jin gyo sho-butsu. Muryo doho. Yumyo shojin. Myosho fu mon. Joju jinjin.

Mi-zo-u ho. Zui gi sho setsu. Ishu nange.  Shari-hotsu. Go ju jo-butsu irai.

Shuju innen. Shuju hiyu. Ko en gonkyo. Mu shu hoben. Indo shujo. Ryo ri sho jaku.  Sho-i sha ga. Nyorai hoben. Chiken hara-mitsu. Kai i gu-soku.  Shari-hotsu.

Nyorai chiken. Kodai jinnon. Muryo muge. Riki. Mu-sho-i. Zenjo. Gedas.

^Sanmai. Jin nyu musai. Joju issai. Mi-zo-u ho.  Shari-hotsu. Nyorai no.

Shuju fun-betsu. Gyo ses^sho ho. Gonji nyunan. Ekka shushin. Shari-hotsu.

Shu yo gon shi. Muryo muhen. Mi-zo-u ho. Bus^shitsu joju.  Shi shari-hotsu.

Fu shu bu setsu.^Sho-i sha ga. Bus^sho joju. Dai ichi ke-u. Nange shi ho. 

Yui butsu yo butsu. Nai no kujin. Shoho jisso.

Sho-i shoho. Nyo ze so. Nyo ze sho. Nyo ze tai. Nyo ze riki. Nyo ze sa. Nyo ze in. Nyo ze en. Nyo ze ka. Nyo ze ho. Nyo ze honmak^kukyo to.

Sho-i shoho. Nyo ze so. Nyo ze sho. Nyo ze tai. Nyo ze riki. Nyo ze sa. Nyo ze in. Nyo ze en. Nyo ze ka. Nyo ze ho. Nyo ze honmak^kukyo to.

Sho-i shoho. Nyo ze so. Nyo ze sho. Nyo ze tai. Nyo ze riki. Nyo ze sa. Nyo ze in. Nyo ze en. Nyo ze ka. Nyo ze ho. Nyo ze honmak^kukyo to.

 

(Ring bell.)

 

 

C.

 

Myo ho ren ge kyo.

Nyorai ju-ryo-hon. Dai ju-roku.

 

Ji ga toku bur^rai. Sho kyo sho kosshu. Muryo hyaku sen man. Oku sai asogi.

]Jo seppo kyoke Mushu oku shujo. Ryo nyu o butsu-do. Nirai muryo ko. 

I do shujo ko. Hoben gen nehan. Ni jitsu fu metsu-do. Jo ju shi seppo. 

Ga jo ju o shi. I sho jin-zu-riki. Ryo tendo shujo. Sui gon ni fu ken. 

Shu ken ga metsu-do. Ko kuyo shari. Gen kai e renbo. Ni sho katsu-go shin. 

Shujo ki shin-buku. Shichi-jiki i nyunan. Isshin yok^ken butsu. Fu ji shaku shinmyo.

Ji ga gyu shuso. Ku shutsu ryojusen.  Ga ji go shujo. Jo zai shi fu-metsu.

I hoben-rik^ko. Gen u metsu fu-metsu. Yo-koku u shujo. Kugyo shingyo sha.

Ga bu o hi chu. I setsu mujo ho.  Nyoto fu mon shi. Tan ni ga metsu-do.

Ga ken sho shujo. Motsu-zai o kukai. Ko fu i gen shin. Ryo go sho katsu-go.

In go shin renbo. Nai shutsu i seppo.  Jin-zu riki nyo ze. O asogi ko.

Jo zai ryo jusen. Gyu yo sho jusho. Shujo ken ko jin. Dai ka sho sho ji.

Ga shi do annon. Tennin jo juman. Onrin sho do-kaku. Shuju ho Shogon.

Hoju ta keka. Shujo sho yu-raku. Soten gyaku tenku. Jo sas^shu gi-gaku.

U mandara ke. San butsu gyu daishu. Ga jodo bu ki. Ni shu ken sho jin.

Ufu sho kuno. Nyo ze shitsu juman.  Ze sho zai shujo. I aku-go innen. Ka asogi ko.

Fu mon sanbo myo.  Sho u shu ku-doku. Nyuwa shichi-jiki sha. Sokkai ken gashin.

Zai shi ni seppo. Waku-ji i shi shu. Setsu butsu-ju muryo. Ku nai ken bussha.

I setsu butsu nan chi.  Ga chi-riki nyo ze. Eko sho muryo. Jumyo mushu ko.

Ku shugo sho toku.  Nyoto u chi sha. Mot^to shi sho gi. To dan ryo yo jin.

Butsu-go jip^puko. Nyo i zen hoben. I ji o shi ko. Jitsu zai ni gon shi.

Mu no sek^komo. Ga yaku i se bu. Ku sho kugen sha.  I bonbu tendo.

Jitsu zai ni gon metsu. I joken ga ko. Ni sho kyoshi shin. Ho-itsu jaku go-yoku.

Da o aku-do chu. Ga jo chi shujo. Gyo do fu gyo do. Zui o sho ka do.

I ses^shuju ho.  Mai ji sa ze nen. I ga ryo shujo. Toku nyu mu-jo do.

Soku joju busshin.

(Chant slow daimoku 3 times. Ring bell. Chant regular daimoku 3 times.)

 

 

Third Prayer:

Appreciation for the Three Teachers

 

I offer my deepest praise and most sincere gratitude to Nichiren Daishonin, the Original Buddha of the Latter Day of the Law.

(Chant daimoku 3 times.)

 

I offer my deepest praise and most sincere gratitude to Nikko Shonin, the Great Leader of the Propagation of True Buddhism.

(Chant daimoku 3 times.)

 

I offer sincere gratitude to Nichimoku Shonin, the High Priest of Kosen-rufu.

 

(Chant daimoku 3 times. Ring bell.)

 

 

 

 

 

Fifth Prayer:

 

Myo ho renge kyo.

Hoben-pon. Dai ni.

 

Niji seson. Ju sanmai. Anjo ni ki. Go shari-hotsu. Sho-but^chi-e. Jinjin muryo.

Go chi-e mon. Nange nannyu. Issai shomon. Hyaku-shi-butsu. Sho fu no chi. 

Sho-i sha ga. Butsu zo shingon. Hyaku sen man noku. Mushu sho butsu.

Jin gyo sho-butsu. Muryo doho. Yumyo shojin. Myosho fu mon. Joju jinjin.

Mi-zo-u ho. Zui gi sho setsu. Ishu nange.  Shari-hotsu. Go ju jo-butsu irai.

Shuju innen. Shuju hiyu. Ko en gonkyo. Mu shu hoben. Indo shujo. Ryo ri sho jaku.  Sho-i sha ga. Nyorai hoben. Chiken hara-mitsu. Kai i gu-soku.  Shari-hotsu.

Nyorai chiken. Kodai jinnon. Muryo muge. Riki. Mu-sho-i. Zenjo. Gedas.

^Sanmai. Jin nyu musai. Joju issai. Mi-zo-u ho.  Shari-hotsu. Nyorai no.

Shuju fun-betsu. Gyo ses^sho ho. Gonji nyunan. Ekka shushin. Shari-hotsu.

Shu yo gon shi. Muryo muhen. Mi-zo-u ho. Bus^shitsu joju.  Shi shari-hotsu.

Fu shu bu setsu.^Sho-i sha ga. Bus^sho joju. Dai ichi ke-u. Nange shi ho. 

Yui butsu yo butsu. Nai no kujin. Shoho jisso.

Sho-i shoho. Nyo ze so. Nyo ze sho. Nyo ze tai. Nyo ze riki. Nyo ze sa. Nyo ze in. Nyo ze en. Nyo ze ka. Nyo ze ho. Nyo ze honmak^kukyo to.

Sho-i shoho. Nyo ze so. Nyo ze sho. Nyo ze tai. Nyo ze riki. Nyo ze sa. Nyo ze in. Nyo ze en. Nyo ze ka. Nyo ze ho. Nyo ze honmak^kukyo to.

Sho-i shoho. Nyo ze so. Nyo ze sho. Nyo ze tai. Nyo ze riki. Nyo ze sa. Nyo ze in. Nyo ze en. Nyo ze ka. Nyo ze ho. Nyo ze honmak^kukyo to.

(Ring bell.)

 

 

C.

 

Myo ho ren ge kyo.

Nyorai ju-ryo-hon. Dai ju-roku.

 

Ji ga toku bur^rai. Sho kyo sho kosshu. Muryo hyaku sen man. Oku sai asogi.

Jo seppo kyoke Mushu oku shujo. Ryo nyu o butsu-do. Nirai muryo ko. 

I do shujo ko. Hoben gen nehan. Ni jitsu fu metsu-do. Jo ju shi seppo. 

Ga jo ju o shi. I sho jin-zu-riki. Ryo tendo shujo. Sui gon ni fu ken. 

Shu ken ga metsu-do. Ko kuyo shari. Gen kai e renbo. Ni sho katsu-go shin. 

Shujo ki shin-buku. Shichi-jiki i nyunan. Isshin yok^ken butsu. Fu ji shaku shinmyo.

Ji ga gyu shuso. Ku shutsu ryojusen.  Ga ji go shujo. Jo zai shi fu-metsu.

I hoben-rik^ko. Gen u metsu fu-metsu. Yo-koku u shujo. Kugyo shingyo sha.

Ga bu o hi chu. I setsu mujo ho.  Nyoto fu mon shi. Tan ni ga metsu-do.

Ga ken sho shujo. Motsu-zai o kukai. Ko fu i gen shin. Ryo go sho katsu-go.

In go shin renbo. Nai shutsu i seppo.  Jin-zu riki nyo ze. O asogi ko. Jo zai ryo jusen.

Gyu yo sho jusho. Shujo ken ko jin. Dai ka sho sho ji. Ga shi do annon.

Tennin jo juman. Onrin sho do-kaku. Shuju ho Shogon. Hoju ta keka.

Shujo sho yu-raku. Soten gyaku tenku. Jo sas^shu gi-gaku. U mandara ke.

San butsu gyu daishu. Ga jodo bu ki. Ni shu ken sho jin. Ufu sho kuno.

Nyo ze shitsu juman.  Ze sho zai shujo. I aku-go innen. Ka asogi ko.

Fu mon sanbo myo.  Sho u shu ku-doku. Nyuwa shichi-jiki sha. Sokkai ken gashin.

Zai shi ni seppo. Waku-ji i shi shu. Setsu butsu-ju muryo. Ku nai ken bussha.

I setsu butsu nan chi.  Ga chi-riki nyo ze. Eko sho muryo. Jumyo mushu ko.

Ku shugo sho toku.  Nyoto u chi sha. Mot^to shi sho gi. To dan ryo yo jin.

Butsu-go jip^puko. Nyo i zen hoben. I ji o shi ko. Jitsu zai ni gon shi.

Mu no sek^komo. Ga yaku i se bu. Ku sho kugen sha.  I bonbu tendo.

Jitsu zai ni gon metsu. I joken ga ko. Ni sho kyoshi shin. Ho-itsu jaku go-yoku.

Da o aku-do chu. Ga jo chi shujo. Gyo do fu gyo do. Zui o sho ka do.

I ses^shuju ho.  Mai ji sa ze nen. I ga ryo shujo. Toku nyu mu-jo do.

Soku joju busshin.

(Chant slow daimoku 3 times. Ring bell. Chant regular daimoku 3 times.)

 

 

Fifth Prayer:

Appreciation for the 1st and 2nd Presidents of Soka Gakkai, and Prayer for the Deceased.

 

I offer gratitude to the first president of the Soka Gakkai, Tsunesaburo Makiguchi, and the second president, Josei Toda, for their selfless dedication to the propagation of the Law.

(Chant daimoku 3 times.)

 

I pray for my deceased relatives and for those who have passed away, particularly for these individuals: (Sound bell continuously while offering prayers; then chant daimoku 3 times.)

 

I pray for peace throughout the world and the happiness of all humanity.

(Ring the bell. Chant long daimoku 3 times.)

 

 

 

END OF EVENING GONGYO